سامانه رصد مردمی کمیسیون کشاورزی

سامانه رصد مردمی کمیسیون کشاورزی با هدف دریافت نظرات و پیشنهادات و مطالبات مردمی طراحی و اجرا شده است.پیام شما در این سامانه ثبت و به دست کمیسیون کشاورزی می رسد.پس از ثبت پیام یک پیامک جهت تایید ثبت پیام برای شما ارسال می گردد.درصورت نیاز به ارتباط با شما همان شماره تماس دریافتی ارتباط برقرار خواهد شد.این سامانه صرفا جهت اطلاع اعضای کمیسیون برای اخذ تصمیم بهتر،نظارت بهتر و اصلاح قانون در صورت نیاز است.این سامانه بازوی اجرایی جهت پیگیری اجرایی درخواست ها را ندارد.