سامانه اعلام پیشنهادات مردمی در خصوص دستورجلسات

 1-پیشنهاد خود را در خصوص دستورجلسات هفتگی کمیسیون در این بخش وارد کنید.

2-اگر پیشنهاد شما مرتبط با دستورات هفتگی کمیسیون نیست،به سامانه نظارتی کمیسیون یا سامانه ثبت پیشنهادات مردمی  وارد شوید.

3-مطمئن باشید پیشنهاد ارسالی شما ،توسط تیم مطالعه شده و جمع بندی پیشنهادات در صحن علنی کمیسیون جهت تصمیم گیری بهتر قرائت میشود.

پیشنهادات و نظرات ارسالی شما به این سامانه گردش کار و پیگیری اجرایی ندارد و فقط در جهت تصمیم سازی بهتر اعضای کمیسیون کشاورزی می باشد.

  •  توجه داشته باشید که تمامی فیلد هایی که نشان (*) گرفته اند پر کردن آن ها الزامی است.