سامانه نظارت مردمی کمیسیون

جهت ارسال بی واسطه مسائل و مشکلات مربوط به اجرای قانون

پیشنهادات و نظرات ارسالی شما به این سامانه گردش کار و پیگیری اجرایی ندارد و فقط در جهت تصمیم سازی بهتر اعضای کمیسیون کشاورزی می باشد.

  •  توجه داشته باشید که تمامی فیلد هایی که نشان (*) گرفته اند پر کردن آن ها الزامی است.