سامانه ثبت پیشنهادات مردمی

 شما میتوانید پیشنهادات خود را برای قانون گذاری جدید یا اصلاح قانون موجود در موضوعات مربوط به کمیسیون در این سامانه ثبت کنید، تا به دست کمیسیون برسد.

پیشنهادات و نظرات ارسالی شما به این سامانه گردش کار و پیگیری اجرایی ندارد و فقط در جهت تصمیم سازی بهتر اعضای کمیسیون کشاورزی می باشد.

  •  توجه داشته باشید که تمامی فیلد هایی که نشان (*) گرفته اند پر کردن آن ها الزامی است.